فرناز سیاح کوهستانی, نویسنده در کالج صنایعشو

فرناز سیاح کوهستانی